PWP Young in Europe

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-213/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 1420707,23

Wydatki kwalifikowalne: 1420707,23

Dofinansowanie: 1250222,36

Dofinansowanie UE: 1207601,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa

NIP beneficjenta: 5732745883

Kod pocztowy: 41-217

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Sosnowiec

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/7/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

rtg drewnica, biz gov, urzad pracy w wieliczce, ranking funduszy, vp investment słupsk, nowe logo chrome, cale zycie

yyyyy