Radość dla dzieci – szansa dla rodziców

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-065/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 297765,27

Wydatki kwalifikowalne: 297765,27

Dofinansowanie: 253100,48

Dofinansowanie UE: 215135,41

Nazwa beneficjenta: Anna Ramczyk – Usługi opiekuńczo – specjalistyczne

NIP beneficjenta: 8411543752

Kod pocztowy: 84-300

Miejscowość: Lębork

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat lęborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/14/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/18/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

owca wk wzrost, 4 wrzesnia, portal typu zbiornik, napis w toalecie o czystości, praca szkolnictwo, wysokość pomocy de minimis, mapa kolejowa polski 2020, pisanie pism urzędowych cennik, pupjarosław, siec podmiotow ktore tworza, inauguracja euro, przełamując fale, 24 kwietnia

yyyyy