Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-070/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Gmina:

Wartość ogółem: 391568

Wydatki kwalifikowalne: 391568

Dofinansowanie: 391568

Dofinansowanie UE: 332832,8

Nazwa beneficjenta: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy PROMYK

NIP beneficjenta: 7191182227

Kod pocztowy: 19-110

Miejscowość: Goniądz

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat moniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

euro otwarcie 2020, naprzeciw pisownia, wrpo wielkopolskie pl, koronawius, wojna ukraina 2014

yyyyy