Równaj do najlepszych. Zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-046/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 299960

Wydatki kwalifikowalne: 299960

Dofinansowanie: 299960

Dofinansowanie UE: 254966

Nazwa beneficjenta: Gmina Wrocław

NIP beneficjenta: 8971383551

Kod pocztowy: 50-141

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/2/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

szkoła kołczygłowy, przedszkole 261, zus z-3 do wypełnienia i zapisania, w. pl

yyyyy