Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-025/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina:

Wartość ogółem: 1914599,4

Wydatki kwalifikowalne: 1914599,4

Dofinansowanie: 1627409,49

Dofinansowanie UE: 1627409,49

Nazwa beneficjenta: Powiat Włocławski

NIP beneficjenta: 8883115791

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/11/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013

zmiana mleka modyfikowanego kiedy efekty, crpa instrukcja, skrzetuskiego wałbrzych, co to jest ewakuacja, mapa regionów polski, geotermia, program excel nie może otworzyć pliku ze względu na nieprawidłowy format lub rozszerzenie pliku

yyyyy