Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-019/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat włocławski

Gmina:

Wartość ogółem: 1521287

Wydatki kwalifikowalne: 1521287

Dofinansowanie: 1521287

Dofinansowanie UE: 1293093,95

Nazwa beneficjenta: Powiat Włocławski

NIP beneficjenta: 8882403080

Kod pocztowy: 87-800

Miejscowość: Włocławek

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Włocławek

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/18/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/2/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

dotacje na biznes, ogłoszenia portal, www ekonomy pl, pomysły na startup, sammasz czerniewice, trzynaście powodów fili, steskal punkty, pomoc dla przedsiębiorców marzec 2021

yyyyy