Równe szanse, równe możliwości. Program rozwojowy S.P. w Młodowie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-018/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Lubaczów

Wartość ogółem: 198010,49

Wydatki kwalifikowalne: 198010,49

Dofinansowanie: 169210,49

Dofinansowanie UE: 168308,92

Nazwa beneficjenta: E.H.O. Szkolenia Językowe Agnieszka Andruszewska

NIP beneficjenta: 8131204635

Kod pocztowy: 36-060

Miejscowość: Głogów Małopolski

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/4/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

portal rybnika ogłoszenia, efs szkolenia, nr do, kraje zakwalifikowane do mś 2022, organizacje samorządowe

yyyyy