Równe szanse – upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Świętajno

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-28-037/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Gmina: Świętajno

Wartość ogółem: 382266,6

Wydatki kwalifikowalne: 382266,6

Dofinansowanie: 376412,6

Dofinansowanie UE: 324926,61

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętajno

NIP beneficjenta: 8470005016

Kod pocztowy: 19-411

Miejscowość: Świętajno

Województwo: Warmińsko-mazurskie

Powiat: Powiat olecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

ipnz urz, pupprudnik, obecność komórek strefy przekształceń co to znaczy, fundusz inwestycji strategicznych

yyyyy