Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-192/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Gmina: Ostrówek

Wartość ogółem: 302077,22

Wydatki kwalifikowalne: 302077,22

Dofinansowanie: 266977,22

Dofinansowanie UE: 256765,64

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrówek/Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Monte Cassino

NIP beneficjenta: 7141119646

Kod pocztowy: 21-102

Miejscowość: Ostrówek

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubartowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/3/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/4/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

stawka niani za godzinę 2020, wniosek o rejestrację pojazdu chrzanów, tablica krasnik, najmłodsi rodzice, fundacja dotacje

yyyyy