Równy start szansą przedszkolaka

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-072/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Gmina: Koszęcin

Wartość ogółem: 173560,98

Wydatki kwalifikowalne: 173560,98

Dofinansowanie: 170957,57

Dofinansowanie UE: 147526,83

Nazwa beneficjenta: Gmina Koszęcin/Przedszkole w Strzebiniu

NIP beneficjenta: 5751050828

Kod pocztowy: 42-288

Miejscowość: Strzebiń

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat lubliniecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

regul, odczytaj zdania wstawiając wyrazy z nawiasów w odpowiedniej formie, koszt definicja, darmowe portale, wirus gif

yyyyy