Równy start w przyszłość

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-066/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Gmina: Jasienica Rosielna

Wartość ogółem: 495421,7

Wydatki kwalifikowalne: 495421,7

Dofinansowanie: 421108,44

Dofinansowanie UE: 421108,45

Nazwa beneficjenta: Gmina Jasienica Rosielna

NIP beneficjenta: 6861576360

Kod pocztowy: 36-220

Miejscowość: Jasienica Rosielna

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat brzozowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/3/2012

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

nmp walbrzych, szpitale polskie, jedno z najstarszych narzędzi górniczych, cele polityki spójności 2014-20, urząd pracy w poddębicach, jak powiększyć ekran w komputerze, poręczenie wzór, graniczy z bytomiem, warszawa m

yyyyy