Rozmawiam chociaż nie mówię-alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu Szkół Nr 26 w Toruniu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-018/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat toruński

Gmina: Zławieś Wielka

Wartość ogółem: 9870,07

Wydatki kwalifikowalne: 9870,07

Dofinansowanie: 9870,07

Dofinansowanie UE: 8389,56

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkół nr 26 w Toruniu

NIP beneficjenta: 8792228526

Kod pocztowy: 87-100

Miejscowość: Toruń

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Toruń / Powiat toruński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/23/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/18/2008

Data zakończenia realizacji: 10/9/2009

wzór pisma do wspólnoty mieszkaniowej, chciałbym razem czy osobno, wzór wniosku o dofinansowanie, jednostki budżetowe wykaz, integracja, zs4 bydgoszcz, skawina nieruchomości

yyyyy