Rozszerzenie działalności placówek wychowania przedszkolnego Gminy Miejsko-Wiejskiej Skarszewy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-22-032/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat starogardzki

Gmina: Skarszewy

Wartość ogółem: 548041,25

Wydatki kwalifikowalne: 548041,25

Dofinansowanie: 531600

Dofinansowanie UE: 465835,06

Nazwa beneficjenta: Urząd Miejski w Skarszewach / Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 5921568583

Kod pocztowy: 83-250

Miejscowość: Skarszewy

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański / Powiat tczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

osoba autystyczna, hurtownia seba wejherowo, pokój numer 309 odcinek 50, euro zasady

yyyyy