Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-484/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina:

Wartość ogółem: 144520

Wydatki kwalifikowalne: 144520

Dofinansowanie: 144520

Dofinansowanie UE: 122842

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Kolno

NIP beneficjenta: 7211140977

Kod pocztowy: 18-500

Miejscowość: Kolno

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/7/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/21/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

dotacje na założenie firmy na terenach wiejskich 2021, stolica unii europejskiej, goset duo, rady, korekta wniosku o dopłaty bezpośrednie 2019, oświadczenie beneficjenta

yyyyy