Rozwijamy nasze kompetencje

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-071/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Gmina: M. Gliwice

Wartość ogółem: 437682,59

Wydatki kwalifikowalne: 437682,59

Dofinansowanie: 437682,59

Dofinansowanie UE: 372030,2

Nazwa beneficjenta: Miasto Gliwice

NIP beneficjenta: 6311006640

Kod pocztowy: 44-100

Miejscowość: Gliwice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Gliwice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2011

Data zakończenia realizacji: 11/29/2012

alokacja środków, ebs grybów, list intencyjny deklaracja współpracy, zsb brzeg kamienna, europejskie centrum owocowe, pisać, inwestycje w pożyczki, artykuł 144, pe edukacja, żeromskiego wałbrzych, próbka radiofarmaceutyku o masie 20 mg

yyyyy