Rozwijamy usługi edukacyjne w przedszkolach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-32-106/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Gmina: Ostrowice

Wartość ogółem: 174540,1

Wydatki kwalifikowalne: 174540,1

Dofinansowanie: 174540,1

Dofinansowanie UE: 148359,09

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrowice

NIP beneficjenta: 6741307172

Kod pocztowy: 78-506

Miejscowość: Ostrowice

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat drawski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/28/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2014

zasady rp, ce7 strefa słuchacza, z, belka minister, krs-z20 elektronicznie, tajemniczy klient ankieta wzór

yyyyy