Rozwinąć skrzydła

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-267/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Gmina: Żywiec

Wartość ogółem: 114500,65

Wydatki kwalifikowalne: 114500,65

Dofinansowanie: 114500,65

Dofinansowanie UE: 97325,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Żywiec

NIP beneficjenta: 5531003117

Kod pocztowy: 34-300

Miejscowość: Żywiec

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat żywiecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/5/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/9/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/30/2011

nie posiadamy, szel tech, mama wraca do pracy, sudop pomoc, czy hospicjum zabiera emeryturę

yyyyy