Rozwój bez barier

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-02-121/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Gmina: Malczyce

Wartość ogółem: 75408,59

Wydatki kwalifikowalne: 75408,59

Dofinansowanie: 75408,59

Dofinansowanie UE: 64097,3

Nazwa beneficjenta: Gmina Malczyce

NIP beneficjenta: 9131501629

Kod pocztowy: 55-320

Miejscowość: Malczyce

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat średzki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/4/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/12/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

konflikt interesow, urząd pracy grodzisk wielkopolski, państwo europejskie, wzór uchwały o rozwiązaniu spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji, f41 chorobą, dz uz 2013 poz 21

yyyyy