Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów Zespołów Szkół Nr 2 i Nr 4 w Gminie Konstancin-Jeziorna

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-14-340/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Gmina: Konstancin-Jeziorna

Wartość ogółem: 245902,69

Wydatki kwalifikowalne: 245902,69

Dofinansowanie: 238525,6

Dofinansowanie UE: 209017,29

Nazwa beneficjenta: Gmina Konstancin-Jeziorna

NIP beneficjenta: 1231217438

Kod pocztowy: 05-520

Miejscowość: Konstancin-Jeziorna

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat piaseczyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/10/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

dotacje unijne na założenie firmy, lubelski fundusz rozwoju, opieka dzienna dla seniora, uzupełnij schemat dotyczący praw i obowiązków społeczeństwa francuskiego, kompetencje kluczowe 2019, planeta wiadomosci, konkurencja bezpośrednia, mieszkania na sprzedaż wałbrzych

yyyyy