Rozwój kompetencji i kreatywności uczniów z terenów wiejskich Gminy Kluczbork

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-020/11-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Kluczbork

Wartość ogółem: 345063

Wydatki kwalifikowalne: 345063

Dofinansowanie: 345063

Dofinansowanie UE: 293303,55

Nazwa beneficjenta: Gmina Kluczbork

NIP beneficjenta: 7511658419

Kod pocztowy: 46-200

Miejscowość: Kluczbork

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/6/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/7/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

co to są odnawialne źródła energii, jakie szanse ma polska na euro, gdzie mozna obejrzec euro 2021, światowy dzień ochrony środowiska, odwołanie od opłaty adiacenckiej wzór

yyyyy