„Rozwój kompetencji językowych szansą dla uczniów z obszarów wiejskich Gminy Kluczbork na lepszą przyszłość”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-16-004/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Gmina: Kluczbork

Wartość ogółem: 376159

Wydatki kwalifikowalne: 376159

Dofinansowanie: 376159

Dofinansowanie UE: 319735,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Kluczbork

NIP beneficjenta: 7511658419

Kod pocztowy: 46-200

Miejscowość: Kluczbork

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat kluczborski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/25/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/30/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

3 kwietnia 2022, kamienica w rybniku, internet w unii europejskiej plus, szkoła muzyczna gniezno, jakie formy czasowników z ramki poprawnie uzupełniają pytania

yyyyy