Rozwój poprzez edukację przedszkolnąszansą na konkurencyjny start w życie dzieci z powiatu przeworskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-18-143/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Tryńcza

Wartość ogółem: 33325

Wydatki kwalifikowalne: 33325

Dofinansowanie: 32821

Dofinansowanie UE: 28326,25

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Lingua

NIP beneficjenta: 6782458904

Kod pocztowy: 35-112

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/6/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

bistro u nowaków, zaburzenia psychiczne lista, promyk nadziei 142, wskaznik, co zrobić żeby okres był krótszy, dodatek wiejski 2021

yyyyy