Rozwój-szansą na sukces

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-070/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Gmina: Kraśnik – miasto

Wartość ogółem: 233924

Wydatki kwalifikowalne: 233924

Dofinansowanie: 204584

Dofinansowanie UE: 198835,4

Nazwa beneficjenta: Powiat kraśnicki/Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku

NIP beneficjenta: 7151586272

Kod pocztowy: 23-200

Miejscowość: Kraśnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat kraśnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

jasieniec lubuskie, najazdy garażowe, realizacja projektu po angielsku, 45 mld won to pln

yyyyy