„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować” (Goethe). Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania kluczem do poprawy efektywności nauczania w SP w Rogóżnie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-286/12-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat łańcucki

Gmina: Łańcut

Wartość ogółem: 161050

Wydatki kwalifikowalne: 161050

Dofinansowanie: 141370

Dofinansowanie UE: 136892,5

Nazwa beneficjenta: Anglo Class Renata Pomarańska

NIP beneficjenta: 8132804521

Kod pocztowy: 35-900

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów / Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/3/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/9/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2014

pomoc de minimis limit na 3 lata, inflacja 8.6, unia europejska pkb, miejsko aktywni, koszty pośrednie i bezpośrednie, glamping małopolska, dofinansowanie na dziecko 2022

yyyyy