Samodzielność miarą sukcesu

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-026/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 125618

Wydatki kwalifikowalne: 125618

Dofinansowanie: 125618

Dofinansowanie UE: 106775,3

Nazwa beneficjenta: Szkoła Podstawowa im. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pusznie Godowskim

NIP beneficjenta: 7171729409

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/18/2010

wędzarnia projekt, siedziba ue, urząd gminy nowy wiśnicz, działalności gospodarczej, rezygnacja ze stosowania rozporządzenia

yyyyy