sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach 1-3

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-019/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Sanok – miasto

Wartość ogółem: 490300

Wydatki kwalifikowalne: 490300

Dofinansowanie: 490300

Dofinansowanie UE: 416755

Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Sanok

NIP beneficjenta: 6871797673

Kod pocztowy: 38-500

Miejscowość: Sanok

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  5/2/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013

transport zbiorowy definicja, implant nfc cena, oddzielenie się części kraju od reszty, pożyczki unijne 2021

yyyyy