Skorupka 2 – wsparcie dla edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich gminy Grodków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-018/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Gmina: Grodków

Wartość ogółem: 288532,8

Wydatki kwalifikowalne: 288532,8

Dofinansowanie: 245252,88

Dofinansowanie UE: 245252,88

Nazwa beneficjenta: Gmina Grodków/Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli

NIP beneficjenta: 7531005755

Kod pocztowy: 49-200

Miejscowość: Grodków

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat brzeski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/14/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/23/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

uzupełnij wpisując datę z pełną nazwą miesiąca, fundusz społeczny, dotacje dla rolników 2022 na działalność pozarolniczą, łukasz mackiewicz, inwestycja, refundacje regionalne, biedronka podskarbińska godziny otwarcia

yyyyy