Śmielej ku przyszłośći

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-292/09-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Gmina: Grajewo – miasto

Wartość ogółem: 100000

Wydatki kwalifikowalne: 100000

Dofinansowanie: 100000

Dofinansowanie UE: 85000

Nazwa beneficjenta: Miasto Grajewo/ Publiczne Gimnazjum nr 3

NIP beneficjenta: 7191532012

Kod pocztowy: 19-200

Miejscowość: Grajewo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat grajewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/18/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/5/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

covid warmińsko mazurskie, najmłodsi żorzanie, połącz liczby w pary tak aby w każdej parze różnica wynosiła 1 5, ex ante co to znaczy, górna granica pierwszego przedziału skali podatkowej 2022, wypłata zaliczki druk, eksport bezpośredni, dofinansowanie na otwarcie działalności, kto wchodzi w skład rządu, małe przedsiębiorstwo ile osób, za głosem serca odc 103

yyyyy