Stawiamy na innowacyjne przedszkola

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-20-300/13-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Gmina: Grabowo

Wartość ogółem: 195670,4

Wydatki kwalifikowalne: 195670,4

Dofinansowanie: 195670,4

Dofinansowanie UE: 166319,84

Nazwa beneficjenta: Gmina Grabowo

NIP beneficjenta: 2910210043

Kod pocztowy: 18-507

Miejscowość: Grabowo

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat kolneński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/17/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

covid 21 kwietnia 2021, połącz flagę unii europejskiej z opisami dotyczącymi tej organizacji, wskaż odpowiedzi zgodne z treścią fragmentu felietonu krzysztofa, dostępne

yyyyy