Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-023/14-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Gmina: Panki

Wartość ogółem: 50991,18

Wydatki kwalifikowalne: 50991,18

Dofinansowanie: 43342,5

Dofinansowanie UE: 43342,5

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”

NIP beneficjenta: 5742050958

Kod pocztowy: 42-152

Miejscowość: Zwierzyniec Pierwszy

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat kłobucki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami lub o niskiej i bardzo niskiej gęstości zaludnienia)

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/15/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/16/2015

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

art. 96 ust. 9 pkt 2, biopsja gruboigłowa wynik negatywny, w każdym zdaniu skreśl nieprawdziwą informacje w zdaniu związek główny, oddział rezerwowy

yyyyy