Stworzenie przedszkola „Tęczowa Kraina” dla dzieci zdrowych i chorych przewlekle sposobem na zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-24-127/10-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Dąbrowa Górnicza

Gmina: M. Dąbrowa Górnicza

Wartość ogółem: 1220367,67

Wydatki kwalifikowalne: 1220367,67

Dofinansowanie: 1202062,15

Dofinansowanie UE: 1037312,52

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AVATAR Tomasz Paprota

NIP beneficjenta: 6251297785

Kod pocztowy: 42-250

Miejscowość: Będzin

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat częstochowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/18/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/24/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

na podłodze autobusu stoi wózek, na czy, urzad skarbowy kraków, cross finanse, kolei mazowieckich, latarnik ile ma stron, podlaskie koronawirus, jak założyć firmę za granicą, światowy dzień książki 2019, us7 zus, przyporządkuj wymienione poniżej cechy krajobrazu górskiego do odpowiednich gór, popw

yyyyy