Sukces w edukacji dla każdego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-946/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Gmina: M. Białystok

Wartość ogółem: 231416,81

Wydatki kwalifikowalne: 231416,81

Dofinansowanie: 208106,81

Dofinansowanie UE: 176890,79

Nazwa beneficjenta: Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe

NIP beneficjenta: 5422901567

Kod pocztowy: 15-091

Miejscowość: Białystok

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat m. Białystok

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/7/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  3/1/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

księgowanie noty odsetkowej, dotacje dla fundacji 2022, flagi europy do druku, papi co to znaczy, ugoda w sprawie kolizji drogowej wzór, na wspólnej 2544, flagowiec 2020, fundacja sławek, marek łukasz gromadzki, skat dk po polsku, etapy rozwoju usług, dotacje dla osób po 50 roku życia 2018, przykład wypełnienia druku e 207

yyyyy