Świdnik – równych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-069/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat świdnicki

Gmina: Świdnik

Wartość ogółem: 420525,2

Wydatki kwalifikowalne: 420525,2

Dofinansowanie: 420525,2

Dofinansowanie UE: 357446,42

Nazwa beneficjenta: Gmina Miejska Świdnik

NIP beneficjenta: 7122904551

Kod pocztowy: 21-040

Miejscowość: Świdnik

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat lubelski / Powiat świdnicki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/15/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

regulamin prac rady ministrów, wystąpił błąd w czasie przygotowywania dokumentu. spróbuj ponownie., hospicjum domowe ostrów wlkp, czeszów, krajowy instytut funduszy unijnych, wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej wzór doc, punktow, program horyzont 2020, krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030

yyyyy