Świętokrzyski System Wspierania Talentów – Fascynujący Świat Nauki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-26-001/14-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1892519,7

Wydatki kwalifikowalne: 1892519,7

Dofinansowanie: 1892519,7

Dofinansowanie UE: 1608641,75

Nazwa beneficjenta: Samorząd Województwa Świetokrzyskiego/Świetokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

NIP beneficjenta: 6571861454

Kod pocztowy: 25-431

Miejscowość: Kielce

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat m. Kielce

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

dofinansowania na szkolenia, gazetaregionalna, projekt sieci komputerowej chomikuj, rowniez, ile liczb spośród wyników poniższych działań to liczby ujemne, czy cło jest kosztem, prawo polskie, organy morskie, jak wygląda myślnik, rozwój usług rolniczych, mieszkańcy łąki scenariusz zajęć zintegrowanych, wymarzone, oceń politykę równowagi i równych odległości, krajowe centrum innowacji pożyczki opinie, kierownik rower, tarcza antykryzysowa dla małych firm

yyyyy