„Szansa dla najmłodszych”.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-022/08-04

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Gmina: Strzelce Opolskie

Wartość ogółem: 148257,1

Wydatki kwalifikowalne: 148257,1

Dofinansowanie: 146033,25

Dofinansowanie UE: 126018,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Strzelce Opolskie

NIP beneficjenta: 7561858899

Kod pocztowy: 47-100

Miejscowość: Strzelce Opolskie

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat strzelecki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/13/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

ewidencja czasu pracy umowa zlecenie pdf, projekt domu dla seniora, bezzwrotne dotacje, uwzględniać synonim

yyyyy