Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-777/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Gmina: Rudka

Wartość ogółem: 352060,8

Wydatki kwalifikowalne: 352060,8

Dofinansowanie: 313425,6

Dofinansowanie UE: 299251,68

Nazwa beneficjenta: Gmina Rudka

NIP beneficjenta: 5432074901

Kod pocztowy: 17-123

Miejscowość: Rudka

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat bielski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/12/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/2/2014

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

formularz uproszczone, pełnomocnictwo administracyjne wzór, kmita, darmowe szkolenia efs, liceum 4 tarnów, wiadukt nad ulicą, pfron ustawa, podaj trzy przykłady zastosowania biogazu

yyyyy