Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-245/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Gmina: Opole Lubelskie

Wartość ogółem: 194624,58

Wydatki kwalifikowalne: 194624,58

Dofinansowanie: 171577,78

Dofinansowanie UE: 165430,89

Nazwa beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie / Szkoła Podstawowa w Skokowie

NIP beneficjenta: 7171728404

Kod pocztowy: 24-300

Miejscowość: Opole Lubelskie

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat opolski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/8/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/3/2011

Data zakończenia realizacji: 12/30/2011

rozwiązanie umowy za porozumieniem stron doc, wymień cele wspólnej polityki rolnej, jak wnieść ciężki piec do kotłowni, basen plac róż opole, skierowanie do opieki długoterminowej 2020, czarodziejskie smyczki opole, fun logo

yyyyy