Szansa na sukces ucznia „Trzynastki”

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-037/09-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 455178,3

Wydatki kwalifikowalne: 455178,3

Dofinansowanie: 455178,3

Dofinansowanie UE: 386901,56

Nazwa beneficjenta: Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Rzeszowie

NIP beneficjenta: 5170351209

Kod pocztowy: 35-231

Miejscowość: Rzeszów

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/22/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/15/2012

kredyt dla firmy na start, punkt plusa, style użytkowe języka i ich cechy, pisownia listu, dofinansowanie 2022 dla rodzin, punkty grupy e, ogrody sensoryczne muszyna, polanka przedszkole

yyyyy