Szczekocińska edukacja – Liga Otwartych Głów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-24-095/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat zawierciański

Gmina: Szczekociny

Wartość ogółem: 1660168,48

Wydatki kwalifikowalne: 1660168,48

Dofinansowanie: 1527355

Dofinansowanie UE: 1411143,21

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju „Synergia”

NIP beneficjenta: 6252333046

Kod pocztowy: 40-061

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/1/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014

koronawieus, lokalne centrum dystrybucji, imienne dokumenty księgowe, sprawdzam, wniosek o niestosowanie rozporzadzenia z 7 stycznia

yyyyy