Szczęśliwe Przedszkolaki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.01-16-004/09-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.01

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Gmina: Świerczów

Wartość ogółem: 79999

Wydatki kwalifikowalne: 79999

Dofinansowanie: 78799,02

Dofinansowanie UE: 67999,15

Nazwa beneficjenta: Gmina Świerczów

NIP beneficjenta: 7521359210

Kod pocztowy: 46-112

Miejscowość: Świerczów

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat namysłowski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/14/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010

koszt budowy autostrady, praca w tomaszowie lubelskim, urząd pracy starachowice, powiększenie ekranu skrót klawiszowy, pomoc de minimis limity

yyyyy