Szkoła areną możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-177/08-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina:

Wartość ogółem: 150239

Wydatki kwalifikowalne: 150239

Dofinansowanie: 150239

Dofinansowanie UE: 127703,15

Nazwa beneficjenta: II Liceum Profilowane w Zespole Szkól Zawodowych nr 2 im. F. Żwirki i S. Wigury

NIP beneficjenta: 5371675284

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/22/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

chorzów ul dworcowa, hermes słupno, ludzki pan, 25 marca 2021 konferencja, sl system, nowe przedszkole

yyyyy