Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-348/12-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Gmina: Tyrawa Wołoska

Wartość ogółem: 155200,64

Wydatki kwalifikowalne: 155200,64

Dofinansowanie: 134661,15

Dofinansowanie UE: 131920,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Tyrawa Wołoska/Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej

NIP beneficjenta: 6871466911

Kod pocztowy: 38-535

Miejscowość: Tyrawa Wołoska

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat sanocki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2015

domy wielopokoleniowe, kurs solid edge, ile to 39 euro, promyk nadziei 81, jak wypełnić formularz in 1, inkubatory przedsiębiorczości

yyyyy