Szkoła nowych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-215/12-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat łęczyński

Gmina: Ludwin

Wartość ogółem: 186007,06

Wydatki kwalifikowalne: 186007,06

Dofinansowanie: 158106

Dofinansowanie UE: 158106

Nazwa beneficjenta: Gmina Ludwin/Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zezulinie

NIP beneficjenta: 7132420961

Kod pocztowy: 20-075

Miejscowość: Ludwin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: szkoła lub placówka oświatowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/14/2012

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013

obiektywnie o finansach, liczba kontrolna kw, sanprobi sf, praca w urzędzie skarbowym, domy opieki śląskie nfz

yyyyy