Szkoła Sukcesu II – rozwój umiejętności kluczowych drogą do sukcesu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-20-575/11-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Gmina: Mielnik

Wartość ogółem: 282292,4

Wydatki kwalifikowalne: 282292,4

Dofinansowanie: 282292,4

Dofinansowanie UE: 239948,54

Nazwa beneficjenta: Gmina Mielnik

NIP beneficjenta: 5441001540

Kod pocztowy: 17-307

Miejscowość: Mielnik

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat siemiatycki

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/2/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

dofinansowanie proz, polityka definicja wos, dawne określenie wydatku, rpo kujawsko pomorskie 2014 2020, kujawsko-pomorski urząd marszałkowski

yyyyy