Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-212/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Gmina: Siemień

Wartość ogółem: 171649,93

Wydatki kwalifikowalne: 171649,93

Dofinansowanie: 133685,93

Dofinansowanie UE: 113633,04

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jezioro

NIP beneficjenta: 5391396908

Kod pocztowy: 21-220

Miejscowość: Siemień

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat parczewski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/6/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/16/2013

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014

poznań wydział działalności gospodarczej, basen uniejów, czarnkowsko-trzcianecki, edukacja formalna

yyyyy