Szkoła Wiatru i Wody Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-22-131/08-03

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Wartość ogółem: 716119,93

Wydatki kwalifikowalne: 716119,93

Dofinansowanie: 716119,93

Dofinansowanie UE: 608701,94

Nazwa beneficjenta: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

NIP beneficjenta: 5840962525

Kod pocztowy: 80-336

Miejscowość: Gdańsk

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

edukacja pacjenta z rzs, koronawirua, choroba m54, pup brzesko, dzielenie pdf program, 723 kzk gop

yyyyy