Szkoła większych szans

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-092/13-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Biała Podlaska

Gmina:

Wartość ogółem: 365105,31

Wydatki kwalifikowalne: 365105,31

Dofinansowanie: 320735,31

Dofinansowanie UE: 310339,51

Nazwa beneficjenta: Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

NIP beneficjenta: 5372197160

Kod pocztowy: 21-500

Miejscowość: Biała Podlaska

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat bialski / Powiat m. Biała Podlaska

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2013

Data zakończenia realizacji: 7/31/2014

metro mlynow, dobrostan zwierząt kiedy wypłata forum, dotacje dla rod, katarzyna pytel, techimetr

yyyyy