Szkoła wykorzystanych możliwości

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-18-008/10-00

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Kańczuga

Wartość ogółem: 243462

Wydatki kwalifikowalne: 243462

Dofinansowanie: 243462

Dofinansowanie UE: 206942,7

Nazwa beneficjenta: Miasto i Gmina Kańczuga

NIP beneficjenta: 7941686223

Kod pocztowy: 37-220

Miejscowość: Kańczuga

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat przeworski

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/1/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/5/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  2/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/28/2013

udziału, kontigo sadyba, psycho sparrow boots, ile wynosi ekwiwalent za węgiel dla emeryta kolejowego 2022, dodatek relokacyjny

yyyyy