Szkolna Akademia Umiejętności II

Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-06-019/10-02

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Chełm

Gmina: M. Chełm

Wartość ogółem: 658420

Wydatki kwalifikowalne: 658420

Dofinansowanie: 591780

Dofinansowanie UE: 523005

Nazwa beneficjenta: Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne

NIP beneficjenta: 5631094711

Kod pocztowy: 22-100

Miejscowość: Chełm

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat chełmski / Powiat m. Chełm

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: stowarzyszenie

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/7/2011

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/15/2011

pico da urze szczyt, fundusze otwarte, wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw 2018, dofinansowanie na pracownika z urzędu pracy 2020, back-office

yyyyy