Numer umowy/aneksu/decyzji: POKL.09.01.02-04-099/08-01

Program Operacyjny <Nazwa>: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Oś priorytetowa <Kod>: POKL.09.00.00

Działanie <Kod>: POKL.09.01.00

Poddziałanie <Kod>: POKL.09.01.02

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Gmina: Ciechocin

Wartość ogółem: 163641,75

Wydatki kwalifikowalne: 163641,75

Dofinansowanie: 163641,75

Dofinansowanie UE: 139095,49

Nazwa beneficjenta: Gmina Ciechocin

NIP beneficjenta: 5030023132

Kod pocztowy: 87-408

Miejscowość: Ciechocin

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat golubsko-dobrzyński

Temat priorytetu: 73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji oraz zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyższym

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/26/2009

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2009

Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji:  9/1/2008

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

z perspektywy, podkarpacia, spiralny występ na szyjce butelki, polswe, polska w przyszłości, innowacje społeczne, życie definicja

yyyyy